X
X
Menü
5.KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜL TÖRENİ 
MEVZUAT
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

 

KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu uygulama esaslarının amacı; başarılı işletmelerin ve girişimcilerin ödüllendirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2-  Bu uygulama esasları; KOSGEB veri tabanında yer alan küçük ve orta ölçekli işletmelere, KOSGEB tarafından verilecek KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri ile Jüri Özel Ödülüne ilişkin hususları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu uygulama esaslarının dayanağı; 3624 sayılı KOSGEB Kanunu’nun 12.maddesi ile 12.07.2003 tarih ve 25166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KOSGEB Destekleyiciler Yönetmeliği ve Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 2011/105 sayılı kararıdır.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu Uygulama Esaslarında yer alan;

a)Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nı,

b)Başkan: KOSGEB Başkanını,

c)Bölgesel Değerlendirme Komisyonu: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılmasına (Düzey II) göre bölge birincilerinin seçimini yapan Komisyonu,

d)Değerlendirme Jürisi: Genel değerlendirmede, her bir ödül kategorisinde ödüllendirilecekleri ve Jüri Özel Ödülünün sahibini seçen jüriyi,

e)Girişimci:

f)İBBS (NUTS): İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (Düzey II)

g)İşletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklüktekiİşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile 04/12/2012 tarihli ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklüktekiİşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOB),

h)KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme daresi’ni,

i)KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin kayıt altına alındığı veri tabanını,

j)Müdürlük: KOSGEB Müdürlüğünü,

k)Sistem: Başvuruların online alındığı ve ön değerlendirmenin yapıldığı yazılımı,

l)Yürütme Komitesi: KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri sürecini yürütmek üzere görevlendirilen komiteyi,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ödüllendirmeye İlişkin Genel Hususlar

 

Ödüller ve Kategoriler

MADDE 5 - (1) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri; Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü, Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri ve Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri olmak üzere üç ana kategoride verilen toplam dokuz ödülden oluşur.

 

a) Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü

b) Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri

  • Yılın İnovatif KOBİ Ödülü
  • Yılın İş Birliği Güç Birliği Yapan KOBİ Ödülü
  • Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü
  • Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü

c)  Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri

  • Yılın Genç Girişimci Ödülü
  • Yılın Kadın Girişimci Ödülü
  • Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü
  • Yılın İnovatif Girişimci Ödülü

 

(2)  Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan kategoriler kapsamında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılmasına (Düzey II) göre Bölge Birincileri belirlenir.

 

(3) Değerlendirme Jürisi, yukarıdaki kategoriler haricinde bir işletmeyi veya Türk sanayisine/iş dünyasına katkı sağlayan bir kişiyi/kurumu/kuruluşu KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirebilir. Jüri Özel Ödülü için başvuru şartı aranmaz.

 

Başvuruda bulunacak işletmelerde aranacak özellikler

MADDE 6 - (1) Bu uygulama esasları kapsamında başvuruda bulunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve onaylı güncel KOBİ Beyannamesi olması esastır.          

 

(2) Kategorilere göre başvuru sahibi işletmelerde aranacak özellikler aşağıdadır.

 

a)Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde istikrarlı bir büyüme sağlayan, en az 5 mali yıl önce kurulmuş ve yüksek bir pazar payına sahip olmak, ihracat oranı, verimlilik düzeyi, sağladığı istihdam ile katma değer oluşturmak, kurumsallaşmasını tamamlamış, marka tanınırlığı yüksek olmak ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.

 

b)Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri

 

1)Yılın İnovatif KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde ar-ge ve inovasyon faaliyetleri ile mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile başarı elde etmiş olmak.

 

2)Yılın İş Birliği-Güç Birliği Yapan KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içindeki performansı dikkate alınarak, en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelerek yaptıkları iş birliği-güç birliği kapsamında;  üretim, istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatın arttırılması ile tasarım, pazarlama ve iş birliği kültürünün gelişmesi konularında bulundukları bölgeye katkı sağlayarak, en iyi iş birliği-güç birliği modelini oluşturmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamış olmak.

 

3)Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde her yıl net satış hasılatı tutarının en az %50’sini doğrudan ihracat gelirlerinden elde etmiş olmak.

 

4)Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde üretim ve hizmet süreçlerini çevreye olumlu katkı sağlayacak şekilde geliştirmiş olmak.

 

c)   Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri: Son 3 (üç) mali yıl içinde kurulmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlayarak, girişimciler için rol model oluşturmuş işletmelerden;

 

1)Yılın Genç Girişimci Ödülü: İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az % 30 (otuz) olan ve işletmesini kurduğu yıl itibariyle 35 yaşını geçmemiş genç girişimci olmak,

 

2)Yılın Kadın Girişimci Ödülü: İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az % 30 (otuz) olan kadın girişimci olmak,

 

3)Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü: Kuruluş yılından itibaren toplam net satış hasılatı tutarının ortalamasının en az %25’i ihracat gelirlerinden oluşmak ve uluslararası işbirliği yapmış olmak, (uluslararası ortaklıklar, bayilikler, projelerde yer almak vb.)

 

4)Yılın İnovatif Girişimci Ödülü: Kamu kurum/kuruluşlarından destek alarak inovatif bir iş fikri ile işini kurmuş ve başarı ile tamamlamış olmak.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Sistem Değerlendirmesi,  Bölgesel Değerlendirme, Genel Değerlendirme ve Ödül

 

Başvuru ve Sistem Değerlendirmesi

MADDE 7 – (1) Başvuru ve değerlendirme dönemi, Başkanlık tarafından belirlenir.

 (2) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri duyurusu ve başvuruya ait dokümanlar, uygun görülecek ulusal yazılı ve görsel medya ile KOSGEB internet sayfasında ilan edilir.

(3) Başvurular, KOSGEB web sayfası üzerinden online olarak yapılır.

(4) Başvurular, yalnızca bir kategori için yapılır.

(5) Önceki yıllarda ödül kazanan işletmeler, ödül kazandığı kategori için tekrar başvuru yapamaz. Farklı kategoriler için başvuru yapabilir.

(6) Sistem tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde tüm başvurular değerlendirilir. Aldıkları sistem puanına göre sıralama yapılır.

(7) Bölgesel ve Genel olmak üzere iki farklı değerlendirme süreci yürütülür.

 

Bölgesel Değerlendirme

MADDE 8 -(1) İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına (Düzey II) göre bölge bazında her bir kategori için en yüksek puanı alan 3 başvuru belirlenir. Üçüncü sırada yer alan başvuru ile takip eden sıralardaki başvuru puanlarının aynı olması halinde, söz konusu başvurular da üçüncü olarak kabul edilir ve değerlendirmeye alınır.

(2) İlgili Başkanlık Birimi tarafından KOSGEB Müdürlüklerine sonuçlar bildirilir. KOSGEB Müdürlükleri, belirlenen bu işletmelerden; başvuru formu ve eklerini imzalı ve kaşeli olarak alır. KOSGEB Müdürlükleri online başvuru bilgileri ve ekleri arasında tutarsızlık olup olmadığını kontrol eder ve Müdürlük Ön Değerlendirme Formu hazırlanır. Online başvuru bilgileri ile eklenen belgeler arasında tutarsızlık bulunması durumunda, işletmenin başvurusu geçersiz sayılır. Uygun görülen başvurular sistem üzerinden onaylanır.

(3) Başvuru formu ve ekleri Müdürlükte muhafaza edilir. 

(4) İlgili Başkanlık Birimi 9 ayrı kategoriye göre Bölgesel Değerlendirme Komisyonu oluşturur ve çalışma takvimini belirler.

(5) Komisyon, sistem üzerinden kendilerine tanımlanan modülden girişlerini yaparak başvuruları inceler.

(6) Başvurular, Komisyon tarafından ekte yer alan Değerlendirme Kriterleri Formuna göre değerlendirilir. Komisyon, gerek görmesi halinde işletme ziyareti yapabilir.

(7) Yapılan incelemede; belirlenen kriterlere göre yeterli görülmeyen başvurular olması halinde söz konusu kategoride değerlendirme yapılan bölge için birinci belirlenmeyebilir.

(8) Komisyonlar, Bölgesel Değerlendirme Komisyonu Karar Formu ile bölgesel birincileri belirler ve Karar Formunu kapalı zarf ile Başkanlığa gönderir.

(9) İlgili Başkanlık birimi, bölgesel birincileri kurumsal web sayfasından ilan eder.

 

Genel Değerlendirme

MADDE 9 - (1) Bölgesel değerlendirme tamamlandıktan sonra genel değerlendirme süreci başlar.

(2) Bölgesel Değerlendirmede 26 bölgede 1. olan başvurulardan; kategori bazında toplam puanı en yüksek olan 5’er başvuru Değerlendirme Jürisine sunulmak üzere belirlenir. Beşinci sırada yer alan başvuru ile takip eden sıralardaki başvuruların puanlarının aynı olması halinde söz konusu başvurular da beşinci olarak kabul edilir ve değerlendirmeye alınır. Değerlendirme Jürisi marifetiyle ödüllendirilecek işletmeler seçilir.

(3) Değerlendirme Jürisi kararları oy çokluğu ile alınır.

(4) Jüri değerlendirmelerde, Ulusal plan ve programlarda yer alan öncelikleri dikkate alır.

 

Ödül

MADDE 10 - (1) Bölgesel Değerlendirme ve Genel Değerlendirme sonucunda her kategori birincisine "KOSGEB Yılın Başarılı İşletmesi Logosu"nu bir yıl boyunca kullanma hakkı sağlanır.

(2) KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında Genel Değerlendirme sonucunda finale kalan işletmeler KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Desteğinden bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın ilgili mevzuat kapsamında %100 (yüz) oranında desteklenir.

(3) Genel Değerlendirme sonucunda belirlenen kategori birincilerine KOSGEB tarafından para ödülü de verilebilir. Bu durumda verilecek olan para ödülü tutarı yıllık olarak belirlenir ve başvuru duyurusunda ilan edilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürütme Komitesi, Bölgesel Değerlendirme Komisyonu ve Değerlendirme Jürisi

 

Yürütme Komitesi

MADDE 11 - (1) Bu Uygulama Esasları kapsamında KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri sürecini yürütmesi amacı ile Başkan tarafından Yürütme Komitesi görevlendirilir.

(2) Yürütme Komitesi; biri Komite Başkanı olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşur.

(3) Yürütme Komitesi’nin sekretaryası KOSGEB Müdürlükleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. 

 

Bölgesel Değerlendirme Komisyonları

MADDE 12 - (1) Bölgesel Değerlendirme Komisyonları; Madde 5 (1)’de tanımlanan dokuz kategori için ayrı ayrı oluşturulur.

(2) Her bir Komisyon, Başkan tarafından görevlendirilecek 3 (üç) üyeden oluşur.

 

Değerlendirme Jürisi

MADDE 13 - (1) Değerlendirme Jürisi, KOSGEB, özel sektör, kamu kurum/kuruluşları, ekonomi alanında öne çıkmış yazarlar ve üniversitelerden olmak üzere toplam 7 (yedi) üyeden oluşur.

(2) Değerlendirme Jürisi Başkanı ve üyeleri Başkan tarafından belirlenir. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Giderler

MADDE 14 - (1) Bu uygulama esasları kapsamında gerçekleştirilecek toplantı ve organizasyonlara ait giderler, 12/07/2003 tarih ve 25166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KOSGEB Destekleyiciler Yönetmeliği kapsamında veya KOSGEB tarafından karşılanır.

 

Uygulama Esaslarının Ekleri

MADDE 15 - (1) İşbu Uygulama Esaslarında yer alan formlar ve tablolar bu Uygulama Esaslarının ekidir.

 

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Uygulama Esasları Başkanlık Makamının onayını müteakip yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Uygulama Esaslarını Başkan yürütür.